FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. ७७|७८ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७"

७६/७७ 07/05/2020 - 12:14 PDF icon Biniyojan Yain.pdf

आ.ब. ७७|७८ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७"

७६/७७ 07/05/2020 - 12:12 PDF icon Aarthik yain.pdf

आ.ब. ७७|७८ को बजेट

७६/७७ 06/25/2020 - 18:23 PDF icon २०७७-७८ बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब २०७७|७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/21/2020 - 11:15 PDF icon Niti Karyakram 2077-78.pdf

आ.ब. २०७५|७६ को आम्दानी खर्चको विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:14 PDF icon IMG_0004.pdf

आ.ब. २०७५|७६ को आय व्यय विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:09 PDF icon IMG_0003.pdf

ओमसतिया गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६

७६/७७ 07/22/2019 - 14:04 PDF icon IMG_0001.pdf

ओमसतिया गाउँपालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६|७७

७६/७७ 07/14/2019 - 12:52 PDF icon नीति.pdf

खर्चको फाँटवारी(गाउँपालिका पुँजीगत)

७५/७६ 03/27/2019 - 11:45 PDF icon 1117.pdf

वित्तीय समानीकरण पुँजीगत खर्चको फाँटवारी

७५/७६ 03/27/2019 - 11:40 PDF icon IMG_0006.pdf

Pages